1. Kalenderwoche (2.–8. Januar 2023)

1. Januar 1986: Das Walfang-Moratorium gegen kommerziellen Walfang tritt in Kraft.
21. Mai 2023: Internationaler Tag des Ostsee-Schweinswals

 

 

Walfang

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 


RSS